Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
Znajdujesz się w: dla mieszkańca Miasto i GminaŚrodowisko
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Środowisko

 

Świat roślinny w Gminie
Obszar gminy położony jest w obrębie Wielkopolsko-Kujawskiej krainy przyrodniczo-leśnej (wg regionalizacji T. Tamplera i in.). Kraina ta zajmuje zachodnią część Pasa Wielkich Dolin, odznaczającego się w klimacie stopniowym wzrostem kontynentalizmu z zachodu na wschód, wraz ze słabnącą przewagą wpływów oceanicznych. W szacie roślinnej zaznacza się stopniowy zanik gatunków atlantyckich. Długotrwała działalność człowieka i intensywna eksploatacja środowiska doprowadziły do silnego wylesienia obszarów wysoczyznowych okolic Poznania. Wiele gatunków roślin wyginęło, bądź zredukowało swe zasięgi geograficzne. Wielogatunkowe lasy liściaste i mieszane coraz częściej zastępowane były lasami sosnowymi. W efekcie, naturalne zespoły roślinne zajmują niespełna 18.5% powierzchni gminy. Pod względem powierzchni zalesionej (12.2%) gmina Kostrzyn zajmuje odległe miejsce, zarówno w skali byłego województwa poznańskiego, jak i w skali kraju. Większe zespoły leśne zachowały się jedynie przy wschodniej granicy gminy oraz na obszarze równiny sandrowej w południowej części terenu, w rejonie wsi Węgierskie. Lasy te odznaczają się dość dużym zróżnicowaniem siedlisk borowo-lasowych (w dnach dolin i obniżeń wilgotnych) i urozmaiconym drzewostanem, w którym obok dominującej sosny dość licznie występuje dąb a ponadto: modrzew, świerk, grab, lipa, brzoza, olcha i inne. Praktycznie wszystkie lasy północno-wschodniej części gminy są atrakcyjne pod względem turystycznym, w efekcie większość do masowego wypoczynku. Jedynie pomiędzy Rujscą i Leśną Groblą wśród lasów ochronnych grupy I występują również lasy wodochronne. Nieprzydatne dla turystyki i rekreacji (z wyjątkiem północnej części dużego zespołu leśnego leżącego pomiędzy wsiami Brzeźno i Gułtowy), lub zamknięte dla ruchu turystycznego są natomiast pozostałe kompleksy leśne gminy. Obejmują one m.in. lasy uroczyska Drzązgowo, wyłączone w latach 70-tych z Nadl. Czerniejewo na cele hodowli zwierzyny łownej (głównie dzika), prowadzonej przez Kombinat PGR Bieganowo. Obecnie część tego kompleksu wróciła do Nadleśnictwa Czerniejewo W szacie roślinnej omawianego terenu zdecydowanie przeważa roślinność urządzona. Zajmuje one przede wszystkim wielkoprzestrzenne ekosystemy pól uprawnych i sadów. Ale na szczególną uwagę zasługują urozmaicone i niestety, często zaniedbane, osiemnasto- i dziewiętnastowieczne parki podworskie, znajdujące się niemal w każdej wsi. We wszystkich występuje starodrzew, z gatunkami drzew rodzimych i pospolitych: lip drobnolistnych i szerokolistnych, dębów, wiązów, klonów, jesionów, kasztanowców itp. Starodrzew występuje również przy kościołach parafialnych i na cmentarzach.

Uzupełnieniem zespołów leśnych i parkowych są dosyć liczne zadrzewienia przydrożne, przywodne i śródpolne. W otwartym krajobrazie rolniczym gminy zieleń ta pełni nie tylko funkcję krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływając na mikroklimat oraz walory użytkowe środowiska rolniczego.

Świat zwierzęcy w Gminie
Świat zwierzęcy jest typowy dla nizinnych obszarów kraju. W lasach żyją jelenie, daniele, sarny i dziki. Z drapieżników występują m.in. lisy, borsuki i kuny. Spośród innych ssaków najczęściej spotykane to: zając, królik, jeż, ryjówka, kret, nietoperz. Na polach spotkać można bażanty i kuropatwy. Najlepiej poznana jest fauna ptaków, jedyna gromada świata zwierzęcego niemal w całości podlegająca w Polsce ochronie gatunkowej. W ostatnim stuleciu liczebność ptaków gwałtownie spadła, głównie na skutek obniżenia poziomu wód oraz całego zespołu czynników antropogenicznych, m.in. postępu technicznego w rolnictwie oraz użycia pestycydów. Intensywna urbanizacja spowodowała, że na obszarze omawianego terenu egzystują przede wszystkim gatunki pospolite, najlepiej przystosowane do miejscowych warunków życia, głównie drobne ssaki, ptaki, płazy i owady.

Ocena stanu i funkcjonowania środowiska
Gmina Kostrzyn położona jest w sąsiedztwie Poznania, na skraju jednego z 27 obszarów ekologicznego zagrożenia w kraju. Ma to negatywny wpływ na stan środowiska omawianego terenu. Emisje transgraniczne zanieczyszczonego powietrza znad Poznania nakładają się na stosunkowo liczne, choć nieduże, źródła tzw. emisji niskiej w mieście. Przemysł Kostrzyna jest rozproszony, a zabudowa mieszkaniowa w większości zamknięta w kleszczach obwodnicy drogowej i linii kolejowej.

Zaledwie niewielka część terenów, w dodatku peryferyjnie położonych, zachowała wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. Na rozległych połaciach zachodniej i południowej części gminy, system lokalnych powiązań przyrodniczo-ekologicznych, zarówno dolinnych jak i wododziałowych istnieje tylko w teorii. Brak większych węzłów ekologicznych w postaci dużych kompleksów leśnych. Pewną rekompensatą są obecne w krajobrazie niemal każdej wsi, parki podworskie. Część z nich odizolowana jest jednak od innych terenów zielonych i naturalnych ciągów dolinnych. Dostateczną podbudowę biologiczną, konieczną do sprawnego funkcjonowania układu zasilania i wymiany wartości ekologicznych wydaje się mieć jedynie północno-wschodnia i wschodnia część terenu, wyróżniająca się jednocześnie urozmaiconą" młodoglacjalną rzeźbą terenu. Próbą ratowania niekorzystnego bilansu wodnego są powstające wciąż drobne zbiorniki retencyjne i stawy rybne. Ale szansą zmniejszenia (spowolnienia) odpływu i zatrzymania pewnej ilości wody dla intensywnego rolnictwa jest też zadrzewienie lokalnych stref wododziałowych.

Zanieczyszczenia, zagrożenia i zniszczenia środowiska.
Niepokoić może monotonia użytkowanych rolniczo, całkowicie odlesionych powierzchni wysoczyznowych południowej i zachodniej części gminy. Specyfiką gminy jest dominujący udział dużych gospodarstw rolnych (o pow. ponad 10 ha).

Dużym problemem jest zły stan sanitarny wód, spowodowany tzw. zanieczyszczeniem obszarowym (wypłukiwaniem resztek nawozów, środków ochrony roślin i in. z pól uprawnych) oraz wynikający z niedostatków infrastruktury technicznej. Dobitnie ilustrują obecną sytuacje badania przeprowadzone w roku 1996, przez WIOŚ w Poznaniu, na rz. Kopli. Wyznaczono wówczas cztery punkty kontrolno-pomiarowe, m.in. w Skałowie (gm. Kostrzyn) oraz Żernikach (poniżej terenu gminy). Rzeka na całej swej długości powinna odpowiadać I klasie czystości. Tymczasem już w Skałowie, Kopla prowadzi wody pozaklasowe. O takim zaklasyfikowaniu wód decydują głównie: przewodność elektrolityczna właściwa, tlen rozpuszczony, BZT-5, azot amonowy, azotynowy i ogólny, fosforany, fosfor ogólny, miano Coli i saprobowość. Niemal te same wskaźniki, uzupełnione o ChZT-Mn i siarczany, są powodem przypisania kl. NON wodom rzeki w Żernikach. Najistotniejszym źródłem zanieczyszczenia rzeki są ścieki komunalne z terenu m. Kostrzyna. Równie zły stan sanitarny charakteryzuje dwa największe, na obszarze gminy, dopływy Kopli: rz. Męciny i dopływu spod Węgierskich. W obu przypadkach wymaganą klasą czystości wód jest klasa II. Tymczasem w Męcinie nie odpowiadają normom stężenia potasu i fosforu ogólnego oraz wskaźnikowi skażenia bakteriologicznego (miano Coli). Wyższe od dopuszczalnych są stężenia azotanów i azotu ogólnego oraz fosforanów. Również w przypadku dopływu spod Węgierskich notuje się przekroczenia azotu ogólnego, azotynów, fosforu ogólnego oraz przewodności elektrolitycznej właściwej. Nie mieści się w obowiązujących normach wskaźnik zanieczyszczenia bakteriologicznego.

Podobnie rolniczy charakter ma zlewnia rz. Maskawy. Szczególne zagrożenie dla jakości wód stanowią tereny nieskanalizowane, z których ścieki odprowadzane są bezpośrednio do wód powierzchniowych lub gruntu. Docelowo Maskawa powinna prowadzić wody II klasy czystości. Jednak już w górnym biegu rzeki stwierdzono duże zasolenie wód (wyrażone stężeniami siarczanów), substancji rozpuszczonych oraz przewodnictwo elektrolityczne właściwe. Równocześnie doprowadzenie ścieków z Nekli spowodowało nadmierne skażenie bakteriologiczne, obniżenie natlenienia wód oraz wzrost zawartości związków biogennych do wartości ponadnormatywnych. Niewiele lepszy jest stan rz. Cybiny, której wody winny odpowiadać I klasie czystości. Przeprowadzone badania wykazały, że na całej długości rzeki stężenia charakterystycznych wskaźników fizykochemicznych mieszczą się w III klasie czystości, przy czym w położonym na obszarze gminy Iwnie, wskaźnikami decydującymi o wypadkowej klasie czystości są: przewodność elektrolityczna właściwa, BZT-5 i miano Coli. Badania monitoringowe zanieczyszczeń powietrza, obejmują jedynie oznaczenia opadu pyłu na 4 stanowiskach, zlokalizowanych na terenie Kostrzyna. Od około 1993 r. notuje się w mieście niewielki wzrost zapylenia powietrza, niemniej odnotowane wartości (od 46 do 132 g/m2/r w roku 1994) nie przekraczają 2/3 dopuszczalnej normy.

O stanie czystości powietrza w mieście decydują emisje pochodzące z zakładów przemysłowych, komunalnych i usługowych. Duży wpływ na stan higieny atmosfery ma emisja pochodząca z indywidualnych kotłowni ogrodniczych i pieczarkarni. Generalnie jednak, na przestrzeni kilku ostatnich lat, uporano się z opadem Nierozwiązanym problemem pozostaje natomiast problem odsiarczania spalin. Przeprowadzone w 1991 roku badania stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu wskazują na chwilowe przekroczenia dopuszczalnych stężeń SO2 lub osiąganie wartości bliskich wielkości dopuszczalnej (NO2) (obydwa w sezonie grzewczym). Brak informacji nie pozwala ustalić, jaki wpływ na zasiarczenie powietrza w mieście mają emisje transgraniczne znad aglomeracji poznańskiej. Osobnym i coraz większym kłopotem są zanieczyszczenia komunikacyjne. Głównymi składnikami spalin samochodowych są: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, sadze oraz pyły zawierające toksyczne związki ołowiu, cynku, manganu, arsenu, selenu i in. Nie mniej uciążliwy jest hałas komunikacyjny.

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x