Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

INFORMACJA
dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej na dany rok

Wymagane dokumenty:

Powstała możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Aby ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w danym roku, należy złożyć odpowiedni wniosek (umieszczony do pobrania na stronie lub dostępny w Urzędzie Miejskim) w terminach:
- I termin: od 1 lutego 2016 do 29 lutego 2016- wraz z fakturami VAT za zakup oleju napędowego (lub ich kopiami), które zostały wystawione w terminie od 1 sierpnia 2015  do 31 stycznia 2016 roku.
- II termin: od 1 sierpnia 2016 do 31 sierpnia 2016 - wraz z fakturami VAT za zakup oleju napędowego (lub ich kopiami), które zostały wystawione w terminie od 1 lutego 2016 do 31 lipca 2016 roku.

Wniosek należy składać do Burmistrza lub Prezydenta Miasta w zależności od położenia gruntów rolnych. Do wniosku konieczne jest dołączenie faktur VAT za zakup oleju napędowego, które zostały wystawione w/w terminach. Olej napędowy musi być oznaczony kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej:

 1. Producent rolny w I lub II terminie składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej.
   
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
   
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
   
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
   
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt l załącza się odpis z tego rejestru.
   
 6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowanego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 95, poz.798). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.
   
 7. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu od l litra z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na l litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień l kwietnia.
  Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
   
 8. Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego i wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminach:
  I termin - 1-30 kwietnia 2016 roku, w którym złożony został wniosek
  II termin - 1-31 października 2016 roku, w którym złożony został wniosek  

  Wypłata będzie dokonywana na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

 

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x