Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- zaświadczenie o dochodach z praktyk szkolnych
- zaświadczenie o dochodach

 

DOKUMENTY

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lub właściciela mieszkania),
 • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody za w/w okres.
 • Oryginał umowy najmu lub aktu własności lokalu mieszkaniowego (do wglądu).

 

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 1. najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których spółdzielcze prawo do  lokalu mieszkalnego,
 3. osobom zamieszkującym  lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 01.03.2017 r. najniższa emerytura wynosi 1000,00 zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Za dochód uważa się również: zasiłek chorobowy, zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek stały z OPS, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z PCPR, alimenty, pracę dorywczą, wynagrodzenie uczniowskie.

Do dochodu nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 2. dodatków dla sierot zupełnych,
 3. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 5. pomocy w zakresie dożywiania
 6. zasiłków pielęgnacyjnych,
 7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
 9. dodatku mieszkaniowego,
 10. dodatku energetycznego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2 + 30 % = 45,50 m2  dla 1 osoby
 • 40m2 + 30 % = 52,00 m2  dla 2 osób
 • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
 • 55m2 + 30 % = 71,50 m2  dla 4 osób
 • 65m2 + 30 % = 84,50 m2  dla 5 osób 
 • 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku najmu lub podnajmu części lokalu mieszkalnego, za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnię zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. 
Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

GOSPODARSTWO DOMOWE

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal lub gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi oraz gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

WYDATKI NA MIESZKANIE

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, przesyła się na konto bankowe zarządcy lub właściciela mieszkania.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w pierwszym zdaniu decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

W przypadku uregulowania należności w terminie określonym wyżej wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, iż:

 1. występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
 2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

 

Opłaty: Nie pobiera się
Termin odpowiedzi: 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kostrzyn w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.
Jednostka prowadząca sprawę: Stanowisko ds. mieszkaniowych i działalności gospodarczej (pokój nr  28 (II piętro),  tel. 8 178 565 wew. 22).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966 ze zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 26  kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiad  oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego,
a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.

 

UM Kostrzyn
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x