Zamknij
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629
fax. 61 8178 191
e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
Znajdujesz się w: dla mieszkańca Aktualności
123 animacje_s5 bieznia czerlejno iwno_palac logo_gmina_kostrzyn park
Dla mieszkańca
  • Święto Ułanów
  • KINO PLENEROWE
  • Zwrot akcyzy dla rolników
  • Rusza budowa windy w Przychodni ˝SANUS˝
  • MALINOWE LATO W GMINIE KOSTRZYN
  • MALINOWE LATO W GMINIE KOSTRZYN
  • Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających  azbest

Aktualności

 
2017-05-19

Burmistrz Gminy Kostrzyn ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie

 

Burmistrz Gminy Kostrzyn
ogłasza
rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze
ds. gospodarki nieruchomościami
w Wydziale Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie

I. DANE PODSTAWOWE
1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn.
2. Nazwa stanowiska pracy: stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.
3. Komórka organizacyjna: Wydział Nieruchomości, Urbanistyki i Ochrony Środowiska.
4. Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy.

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE pożądane od kandydata:
1. Wykształcenie średnie geodezyjne.
2. Ogólna wiedza w zakresie przepisów:
a) Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
b) Prawo geodezyjne i kartograficzne,
c) Ustawa o księgach wieczystych i hipotece,
d) Kodeks cywilny,
e) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
f) Kodeks postępowania administracyjnego, 
g) Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
h) Ustawa o samorządzie gminnym.
3. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902).
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Nieposzlakowana opinia.

III. WYMAGANIA DODATKOWE pożądane od kandydata:
1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
2. Podstawowa znajomość języka niemieckiego,
3. Biegła znajomość MS Office, 
4. Umiejętność dostosowania tempa pracy do narzuconych terminów, 
5. Umiejętność interpretacji, śledzenia zmian i stosowania w praktyce przepisów prawnych, 
6. Umiejętność redagowania pism, 
7. Umiejętność czytania map i planów. 
8. Pożądane cechy charakteru: systematyczność, komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU BĘDĄCYM PRZEDMIOTEM NABORU

1. prowadzenie procedury komunalizacji mienia gminnego:
- występowanie do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskami o potwierdzenie własności nieruchomości gminnych,
- badanie ksiąg wieczystych celem ustalania stanów prawnych nieruchomości gminnych,
- przygotowywanie dokumentacji celem ujawniania praw własności Gminy w księgach wieczystych, 
2. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie: podziału nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości i naliczania opłat adiacenckich,
3. procedury związane z nazewnictwem miejscowości i nazewnictwem ulic, nadawanie numeracji porządkowych nieruchomości,

V. INFORMACJE O WARUNKACH I MIEJSCU PRACY
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz obsługą interesantów.

VI. DODATKOWE INFORMACJE
W Urzędzie Miejskim w Kostrzynie w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

VII. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERTACH PRACY SKŁADANYCH PRZEZ KANDYDATÓW:
1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy,
4. kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902).

VIII. SKŁADANIE OFERT:
Oferty prosimy przesyłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski
ul. Dworcowa 5
62-025 Kostrzyn
lub składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kostrzynie w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 
2 czerwca 2017 r. 
(decyduje data wpływu do urzędu). Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu).
Zgłoszenia kandydatów po terminie, i w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.kostrzyn.wlkp.pl).

UM Kostrzyn
 
Urząd Miejski, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn, woj. wielkopolskie,
tel. 61 8178 565, 61 8178 581, 61 8178 629, fax. 61 8178 191, e-mail: um@kostrzyn.wlkp.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x